Medio februar 1804

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F.F. Stanley

Modtagersted

Napoli

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Vedr. dateringen, se den generelle kommentar.

Resumé

Thorvaldsen er meget ked af, at Stanley stadig er syg. Han længes efter at se ham i Rom. Han beder Stanley opsøge Herman Schubart for at tale hans sag.

Dokument

Det giør mig inderlig unt at høre at Du endnu ikke er helbredet men hav tolmodighed gode Ven en saadan lanvari sydomI helbredes lit efter lit og Derfor tror ieg at Du ikke skulde opholde dig lengere i Neappel Da Du formodellig har seet det betydeligste hvad der er og naar Du kom til RomII saa haaber ieg inden Du er bekent med alle de merverdighederIII som her er saa befinder Du Dig vist bedere, og saaledes med din Ven kan arbeide og profetere af alt hvad Du har seet. Det er lensel efter at have dig i mine arme som faaer mig til at skrive saaledes, Du maa elles Best hvide hvad Du kan giør og derefter Rette Dig. Glem ikke, beste Ven, saa snart Du kan gaa til vor inderlige Gode Baron SchubartIV og tak ham for alt den Godhed han beviser migV. De er mig ikke mulig at skrive det ieg føler for denne fortreffelige mand, og derfor beder Dig som er min Ven at udrette det for migVI som det var for Dig selv. Dersom din Sydom skulde holde Dig som Gud forbyde noget lengere i Neapel saa skriv mig til imellem og vær altid min Ven som ieg betsandig skal være din T


[verso:] Jeg griber denne leilighed at skrive disse faa linierVII,

[verso:] om man bør opmondre børnVIII til at gøre vel ved belønninger[,] man bør vogte for at smigre børn ved at give dem, ligesom til gjengjæld visse ting, som behager dem, for at forbundeIX dem

Oversættelse af dokument

I am really sorry to hear that you are still not restored to health but be patient, my dear friend, such a prolonged illness will be cured gradually that is why I think you should stay no longer in Naples as you presumably have seen what is most important and when you come to Rome I hope that you before are familiar with all the objects of interest which are here, then you probably will feel better, and so can work with your friend and profit from all that you have seen. A longing to have you in my arms makes me write like this, you yourself must know what you can do and be guided by that. Do not forget, my dear friend, as soon as you can, go to our sincere, good Baron Schubart and say thank you to him for the great kindness he shows me. It is not possible for me to write what I feel for this excellent person, and that is why I ask you, who are my friend, to accomplish this for me as if it were for yourself. If your illness should keep you somewhat longer in Naples, which God forbid, then write to me sometimes and be always my friend as I constantly shall be yours, T


[verso:] I seize this opportunity to write these few lines.

[verso:] Whether you should encourage children to do good by rewards [,] one should beware of indulging children by giving them, as if in return things that please them to attach them.

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Vedrørende dateringen:
Som det fremgår, er brevudkastet udateret, og det har hidtil været dateret til november-december 1803 på grundlag af Thiele I, p. 199, hvor udkastet gengives. Men udkastet stammer sandsynligvis fra medio februar 1804 af flg. grunde:
Udkastet må stamme fra perioden, hvor Stanley opholdt sig Napoli, dvs. fra ultimo 1802 til januar 1805. Omtalen af Herman Schubart gør det imidlertid muligt at indsnævre datoen yderligere: Da Thorvaldsen i brevet beder Stanley at henvende sig til Schubart, kan brevet dateres til efter 12.11.1803, hvor Schubart (igen) ankom til Napoli. Schubart blev i Napoli indtil ultimo april 1804 (se Thiele I, p. 223), så brevet må være skrevet i perioden mellem november 1803 og april 1804.
Ser man nærmere på indholdet, er der ved første øjekast ikke meget at knytte en præcisere datering op på. Stanleys sygdom giver ikke noget sikkert dateringspunkt, men “alt den Godhed”, Schubart udviser for Thorvaldsen, kunne pege på en sandsynlig datering af brevudkastet til begyndelsen af 1804, da Schubarts bestræbelser på at opnå formel tilladelse fra Danmark til, at Thorvaldsen kunne blive i Rom, satte ind omkring nytår 1803-04, se referenceartiklen herom.
I brevudkastet beder Thorvaldsen desuden Stanley opsøge Schubart med vendingen: “…Dig som er min Ven at udrette det for mig.” Denne vending gentager Stanley i sit brev af 28.2.1804: “I gaar var jeg… hos vaares Gode Menister Baron Schubardt, hvor jeg da som Ven udrettede det du havde Paalagt mig.” Stanleys brev skulle da være svar på brevudkastet, som da må være afsendt umiddelbart før 28.2.1804.
Ser man desuden på indholdet af Stanleys foregående brev af 7.2.1804, virker det meget sandsynligt, at Thorvaldsens brevudkast er skrevet som svar på brevet af 7.2.1804, og at Thorvaldsen altså selv får svar i Stanleys brev af 28.2.1804. De tre breve hænger indholdsmæssigt sammen.
Ergo: Thorvaldsens brevudkast er højst sandsynlig kladde til et brev, der blev afsendt i midten af februar 1804.


Brevudkastet er skrevet på samme ark papir som et regnskab fra Camillo Buti.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 122

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 199.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Stanley havde pådraget sig en gigtsygdom, som især ramte hans hænder og fødder og truede med at invalidere ham. I løbet af 1804 fik han det dog momentant bedre, se mere herom i hans biografi.

 2. Pga. sin sygdom nåede Stanley først frem til Rom i begyndelsen af 1805, sandsynligvis 9.1.1805.

 3. Ordet mærkværdighed betød dengang noget, der er værd at mærke sig, dvs. en seværdighed, se Ordbog over det danske Sprog.

 4. Den danske diplomat Herman Schubart, som var dansk ambassadør ved hoffet i Napoli.

 5. Schubart havde på dette tidspunkt taget flere initiativer til at overbevise regeringen i Danmark om det formålstjenlige i at lade Thorvaldsen blive i Italien, se referenceartiklen herom. Schubarts bestræbelser var i overensstemmelse med Thorvaldsens ønsker, og han beder derfor her Stanley takke Schubart.

 6. Denne vending gentager Stanley i sit brev af 28.2.1804: “I gaar var jeg… hos vaares Gode Menister Baron Schubardt, hvor jeg da som Ven udrettede det du havde Paalagt mig.” Denne vending synes at være Stanleys direkte svar på Thorvaldsens anmodning, og vendingen er derfor et vigtigt indicium for, at nærværende udaterede brevudkast kan dateres til ca. medio februar 1804, se dateringsdiskussionen for mere herom.

 7. Denne løsrevne sætning er tydeligvis indledningen til et brev, men dets noget mere formelle tone, kunne tyde på, at det ikke var tiltænkt Stanley.

 8. Også denne bemærkning er helt løsrevet fra sammenhængen. Bemærkningen er usædvanlig ved, at Thorvaldsen meget sjældent nedfælder overvejelser, der som her har en moralsk livsanskuelsesmæssig karakter.
  Det vides ikke, om Thorvaldsen i 1804 havde en konkret anledning til at overveje principper for børneopdragelse. Hans egen søn, Carlo Alberto kom først til verden i 1806.

 9. Dvs. forbinde i betydningen træde i nært forhold til, se betydning 4 af forbinde i Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 15.04.2015