12.1.1833

Afsender

C.F. Hansen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Der er et stort hul, hvor der antagelig er blevet udklippet et laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Monsieur / A Thorvaldsen Conseiller D’Etat de sa / Majeste le Roi de Danmarc Comendeur / De Dannebrog et de l’ordre de la couronne / de fer x1 x1: / Franco [xxxxx xx] / à Roma
Poststemplet: “T.T. HAMBURG 18 Jan 33” og “16 Gennaio” samt “DANEMARCK PAR HAMBOURG”

Dateringsbegrundelse

Dateringen er egentlig: “Kiøbenh: den 12te Januar 1823”, men af poststemplet ses, at brevet er afsendt i 1833. Thieles senere tilføjelse: 1833; fra poststemplet.

Resumé

Hansen håber på at se Thorvaldsen og hans kunstværker til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke i København til sommer. Han formoder, at Thorvaldsen har fået brev af 17.6.1832, hvori er medsendt to arkitekturtegninger, og han ønsker at vide, hvornår Thorvaldsen agter at tiltræde sin rejse til Danmark, også for at kunne finde andet logi til J.L. Lund, der lige nu bor i Thorvaldsens professorbolig på Kunstakademiet. Kirkebygningskommissionen har erhvervet Thorvaldsens relief Caritas, jf. A598, og Hansen ønsker at indfatte det i en fattigblok til Christiansborg Slotskirke eller Vor Frue Kirke. H.W. Bissens portrætbuste af Thorvaldsen er ankommet til Danmark og skal opstilles i Forsamlingsalen på Kunstakademiet.

Dokument

Høystærede Herr Etatsraad

Meget ærede Ven!

Med glæde har ieg læst Deres BrevI til Slotsbygnings CommissionenII der giver os Haab om at se Dem her i næstkommende SommerIII, ligesom og den Glæde at kunde vente de omtalte vigtige Arbeider til SlottetIV og Frue KirkeV, og at det er lykkes at udføre BasrelieffenVI i brendt Leer. Jeg formoder at De har bekommet mit BrevVII hvor i befandtes et par smaa TegningerVIII af Ridder Salen, og det Gemak hvor i Deres fortreffelige Basrelieff af Alexanders TriumfIX skal anbringes. Særdeles heldig vilde det være naar disse Arbeider kunde ankomme naar De selv var tilstæde for at ordne alt efter Deres Ønske ? Som følge heraf tillader De Hoystærede Ven, at ieg ved et par linier maatte blive underrettet om naar De agter at tiltræde Reissen ? Især med Hensyn paa Deres BoeligX, der som Dem er bekiendt er beboet af Professor LundXI, for at der betimelig kunde sørges for en Leilighed for ham uden for Charlottenbog da alle Boeliger paa AcademietXII er besadt. Hvad TransportenXIII af de færdige Arbeider betreffer, vil De nærmere blive underrettet om ved en Skrivelse fra Slotsbygnings Commissionen hvilken De med det første vil modtage.
VieXIV har i disse Dage haft Leilighed til at bekomme et lidet Basrelieff fra Deres Haand forestillende en saa kallet CaritaXV. Som De skal have skiænket til en trængende Familie i NorgeXVI, hvor MandenXVII er Død, og hans efterladte har tilbudt Frue Kirke CommissionenXVIII det til Salg for 400 Specier. Da ieg fortalte KongenXIX Omstændighederne befalede allerhøystsamme, at det skulde kiøbes for den forlangte Pries, og da dets første Bestemmelse var Godgiørenhed, saa forekommer det mig formedelst dets ubetydelige Størelse at det kunde anbringes indlagt i en Marmor Piedestal, der kunde indrettes til en Fattiges BlokXX, enten i SlotskirkenXXI eller i Fruekirke. Deres BüsteXXII af BissenXXIII som var bestillt af KunstforeningenXXIV er ankommen, og finder megen Biefald; Foreningen har Skienket den til AcademietXXV for at opstilles i Forsamlings Salen. Her er en almindelig Glæde over det Haab at kunde vente at Se Dem her hos os i Aar og i sær ieg der med sand Høyagtelse har den Ære at forblive min Høystærede Vens ganske hengivne
Kiøbenh: den 12te Januar 1823XXVI.

CF Hansen

Oversættelse af dokument

Esteemed Sir,

Esteemed friend,

I have read your letter to the Building Commission for Christiansborg Palace with pleasure, which lets us hope to see you here next summer, and gives us the pleasure to expect the mentioned important works for the Palace and the Church of Our Lady, and that the bas-relief has been successfully made in burnt clay. I take it that you have received my letter in which there were a couple of small drawings of the Banqueting Hall and the room in which your excellent bas-relief of the Triumph of Alexander is to be put up. It would be most fortunate if these works could arrive when you yourself were present to arrange everything according to your wish. Because of this, esteemed friend, will you permit me the information in a couple of lines of when you intend to begin your journey. Especially in consideration of your residence, which as you know is occupied by professor Lund, so that a flat could be found for him in time outside Charlottenborg as all housing at the Academy of Fine Arts is occupied. Regarding the transport of the finished works you will get further information by a letter from the Building Commission for Christiansborg Palace, which you will soon receive. These days we have had the opportunity acquire a small bas-relief from your hand, a so-called Caritas. You are to have given this to a poor family in Norway, in which the man has died, and his dependants have offered it for sale to the Building Commission for the Church of Our Lady, for 400 species. When I told the King the circumstances His Highness gave orders to buy it at the price demanded. As the intention of it was charity it seems to me because of its small size that it could be placed inlaid in a marble pedestal which could be arranged as a poor box either in the Chapel of the Palace or in the Church of Our Lady. Your bust made by Bissen, which was ordered by the art society has arrived and finds much approval; the society has donated it to the Academy to be placed in the Assembly Hall. Here is general joy at the hope to expect to see you here this year and I truly have the honour to remain yours sincerely
Copenhagen, January 12th 1823

CF Hansen

Arkivplacering

m18 1833, nr. 8

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

D918 Interiør på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise, 1832, inv.nr. D918
D919 Riddersalen på Christiansborg med forslag til anbringelse af en frise, 1832, inv.nr. D919
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598
G297 Thorvaldsen, inv.nr. G297

Kommentarer

 1. Jf. brev af 24.11.1832 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

 2. Jf. Slotsbygningskommissionen.

 3. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 4. Jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 5. Jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 6. Dvs. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 7. Jf. brev af 17.6.1832 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

 8. Jf.:

 9. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 10. Dvs. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 11. Den danske maler J.L. Lund.

 12. Jf. artiklen Kunstakademiets boliger.

 13. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 14. Jf. Kirkebygningskommissionen.

 15. Dvs. en marmorversion af Caritas, jf. A598.

 16. Thorvaldsen skænkede af medlidenhed Hans Henrik Gunnerus og hans familie relieffet Caritas, jf. A598, jf. artiklen Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus.

 17. Dvs. den norske toldkasserer Hans Henrik Gunnerus.

 18. Jf. Kirkebygningskommissionen.

 19. Den danske konge Frederik 6.

 20. C.F. Hansens idé om at indfatte relieffet Caritas, jf. A598, i en fattigblok blev realiseret og kan i dag ses i Vor Frue Kirke, København.
  Se også artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 21. Dvs. Christiansborg Slotskirke, København.

 22. H.W. Bissen: Portræt af Bertel Thorvaldsen, marmor, 1831, Det Kongelige Danske Kunstakademi, inv.nr. KS 312.
  Se også originalmodellen, G297.

 23. Den danske billedhugger H.W. Bissen.

 24. Dvs. Kunstforeningen af 1825.

 25. Dvs. Kunstakademiet i København.

 26. Dette er senere overstreget og rettet til 1833 antagelig af Thiele.

Sidst opdateret 22.05.2019