28.7.1819

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Rom

Modtager

Marie Aagaard

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brøndsted beretter, at Thorvaldsen er rejst fra Rom. Det er han glad for, fordi der var rigeligt med afskedsfester. Brøndsted har medgivet Thorvaldsen en gave og beder sin svigerinde lede Thorvaldsen til sin hustrus grav.

Dokument

[...] Thorwaldsen rejste da endelig d. 14 JulyI og jeg begynder allerede at længes efter hans Hjemkomst til RomII – dog var jeg fast glad over at det endelig blev til Alvor med Afrejsen thi de mangfoldige Afskedstoast som her gaves for Thorw. paa alle Kanter og som jeg ogsaa maatte tømme med, truede fast med at ruinere vor ÆdruelighedIII – jeg tænker han kommer til Khvn tilligemed Prof. Historiemaler LundIV, sidst i SeptembrV –. De gaae over München, Wien og WarschauVI, hvor Th. har at see LocaletVII til en stor Statua equestrisVIII han har under Arbejde. Nyd nu denne Elskelige saa meget I kunne det, HolgerIX og Du, medens han er hos Eder. Han medbringer BrevX til Dig fra mig samt en lille Æske, der indeholder et Par Smaating til Dig og én lille ditto til CarolineXI – forsmaa dem ikke. De smaa Svovlmedaillons efter Basreliefs af ThorwaldsonXII ville vist interessere Dig. Jeg har lovet Thorwaldsen at Du vil følge ham ud til min Dyrebares GravXIII, at han kan see Localet hvortil han strax efter sin Tilbagekomst vil gjøre mig en værdig MindesteenXIV. Lad ham vise Dig den skrevne ListeXV (Memorandum) som jeg gav ham Aftenen før hans Afrejse. Der staaer det beskrevet – forsøm ham nu ikke medens I have ham! og lad ham bringe mig Kys fra alle GlutterneXVI. [...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A123 Józef Poniatowski, 1826-1827, inv.nr. A123

Kommentarer

 1. Thorvaldsen påbegyndte ganske rigtigt sin rejse mod Danmark 14.7.1819.

 2. Thorvaldsen kom tilbage til Rom 16.12.1820.

 3. Der havde været en del festivitas i forskellig anledning i foråret 1819, se hertil Rud Bays brev 1.5.1819 for en beskrivelse af en munter aften i La Storta, samt evt. emneordet selskabsliv i Italien.

 4. Den danske maler J.L. Lund, som ledsagede Thorvaldsen på rejsen til Danmark.

 5. Thorvaldsen ankom til København 3.10.1819.

 6. Brøndsted havde i sit brev 13.7.1819 anbefalet Thorvaldsen en del steder at besøge på sin rejse til Danmark. Rejsen kom imidlertid ikke til at gå over München, Wien eller Warszawa, se hertil Brøndsteds lettere fortørnede brev 2.10.1819, samt Thorvaldsen kronologien for Thorvaldsens rejse- og opholdssteder i perioden.

 7. Her menes stedet eller lokaliteten, og altså ikke et rum med fire vægge. Se hertil opslag på “lokale” i Ordbog over det Danske Sprog (betydning 1).

 8. Rytterstatuen af Józef Poniatowski til Józef Poniatowski-monumentet, A123. Originalmodellen, A123, findes på Thorvaldsens Museum. Rytterstatuen i bronze, opstillet på den saksiske plads i Warszawa, blev 1944 sprængt i luften. Statuen erstattedes af et bronzeeksemplar, udført 1948-1951 efter originalmodellen og som gave fra den danske stat og Københavns kommune skænket byen Warszawa.

 9. Maries mand Holger Halling Aagaard.

 10. Brøndsteds brev af 12.7.1819.

 11. Antagelig Caroline Falch (1790-1856), som havde været forlovet med Brøndsteds nu afdøde ven Georg Koës, og som var opvokset i pleje hos samme familie som Marie Aagaard.

 12. Det var almindeligt at lave reproduktioner af Thorvaldsens værker i fx voks eller svovl. Også i Thorvaldsens samlinger findes reproduktioner af hans værker i svovl, fx Alexander den Stores indtog i Babylon, A505, som er gengivet i et svovlrelief, jf. G48. Se desuden referenceartiklen omhandlende samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker.

 13. Gravstedet på Assistens Kirkegård, hvor Brøndsteds hustru Frederikke Brøndsted lå begravet.

 14. Brøndsted havde tidligere nævnt dette gravmæle over hustruen, se hertil brevet af 12.7.1819. Desuden mindede han i et brev til Thorvaldsen dateret 13.7.1819 også billedhuggeren om stedet og mindesmærket. Brøndsted skriver: “Glem ikke med min Svigerinde at besøge det indviede Sted paa Assistenzkirkegaarden ved hvilket min Tanke allerideligst dvæler med Suk og Savn og Forlængsel. Du veed at Du har lovet mig en Mindesteen over den Velsignede; og Du maatte selv see Stedet hvor den skal staae under de smukke Træer.”
  Der kendes imidlertid ikke noget gravmæle udført af Thorvaldsen for Brøndsted.

 15. Brøndsteds liste til Thorvaldsen over steder han bør besøge, dateret 13.7.1819, netop aftenen før hans afrejse.
  Her fremgår under punkt 7) og 8) følgende:

  7) Til Kiøbenhavn medbringe I fra mig ikkun tvende smaa Pakker, den ene til Frue Bispinde Münter den anden til min elskværdige Svigerinde Frue Aagaard som Prof. Lund kjender personligen – med begge Pakkerne følge Breve under samme Adresser. Min Svigerinde, mine smaa Børns Opdragerinde og anden Moder, er min uforglemmelige Frederikes udtrykte Billede. Ogsaa derfor vil det maaskee end ydermere glæde Dig at gjøre hendes Bekjendtskab. Und hende og min gode Svoger Assessor Aagaard dit Besøg og din Samtale saa ofte som det bliver Dig mueligt. Glem ikke at lade Dig vise mine tre smaa Børn og see ret paa dem at Du, ved din Hjemkomst til Rom kan sige mig hvordan de kjære Glutter nu see ud. Hils dem fra Fader i Rom og giv dem hver et Kys. Vil Du have En af mine Døttre, hvem af dem Du lider bedst, saa har Du min Tilladelse til at forlove Dig med hende. Men da dette har lidt vel lange Udsigter saa vil jeg hellere raade Dig at frie til Rikke Hansen, min afdøde Ven Prof: O.H. Mynsters Steddatter som er den rareste Pige jeg kjender i Kjøbenhavn.
  8) Glem ikke med min Svigerinde at besøge det indviede Sted paa Assistenzkirkegaarden ved hvilket min Tanke allerideligst dvæler med Suk og Savn og Forlængsel. Du veed at Du har lovet mig en Mindesteen over den Velsignede; og Du maatte selv see Stedet hvor den skal staae under de smukke Træer. Rejs nu med Gud! og skriv til Din trofaste Ven Brøndsted.

 16. Brønsted havde tre børn, som efter hustruen Frederikke Brøndsteds død, var i familiepleje hos Marie Aagaard, nemlig Georg Koës Brøndsted (1814 -1878), Marie Augusta Brøndsted (1816-1891) og Frederikke Koës Brøndsted (1818-1897).

Sidst opdateret 27.06.2013