30.6.1798

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen meddeler Kunstakademiet, at han har afsendt portrætbusten af Tyge Rothe, A225, og den lille skulpturgruppe Bacchus og Ariadne, A1, som prøve på sit arbejde. Han undskylder skulpturgruppens udformning, da han pga. sygdom ikke kunne gennemarbejde den grundigere.
Han lover at sende nye værker snart.

Dokument

Rom d 30e Juni 1798

Underdanigst Pro MemoriaI

Jeg giver mig den Ære at melde det Kongelige Academie at ieg har modelleret en liden Gruppe forrestillende Bachus og AriadneII, og udført en Buste i Marmor som er Portrædet af Salig Etas-Raad RotheIII. ieg har afsent begge StykkerIV under Adræsen til Her Justice Raad AbildgaardV. Hvad Gruppen angaaer forlader ieg mig paa Academiets Godhed som vel undskylde Arbeides Mangler, og ieg troer at være sikker paa at den skulde have bleven bederre og mere udført der som ieg ikke var bleven syg af koldfeberVI, og ModellenVII ved den ledlighed havde begynt at falde ned for mig, saa ieg saae mig nødt til at lade den forme som den var.
Jeg skal nu stræbe med al mulig flid snart igen at tilsende det kongelige Academie en prøve af mit Arbeide, haabende den vil udfalde paa en Maade saa den nogenledes kunde fortiene sammes Bifald.

underdanigst
B. Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, June 30th, 1798

Most humble Pro Memoria.

I have the honour of informing the Academy of Fine Arts that I have modelled a small group representing Bacchus and Ariadne, and made a bust of marble which is the portrait of the late Councillor of State Rothe. I have sent both pieces to the address of Counsellor Abildgaard. As to the group I trust to the kindness of the Academy which will excuse the deficiencies of the work, and I think I am certain that it should have become better and more fully executed if I had not fallen ill from ague and the model on that occasion had begun to fall down for me, so that I felt obliged to form it as it was.
With all possible diligence I shall now strive to send again soon to the Academy a sample of my work hoping that it will turn out so that it may fairly deserve the Academy’s approval.

Most humbly,
B. Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 30.7.1798 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Pensionairen Billedhugger Thorvaldsen var indløbet en Skrivelse, dateret Rom den 30. Junii, hvori han melder at have forfærdiget en Gruppe i Gibs, forestillende Bacchus og Ariadne og Etatsraad Rothes Buste i Marmor, som han har afsendt til Academiet under Hr Justitsraad Abildgaards Adresse.”

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1798, nr. 20.

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 133.

Emneord

Personer

Værker

A1 Bacchus og Ariadne, 1798, inv.nr. A1
A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 2. Thorvaldsens skulpturgruppe Bacchus og Ariadne, A1, fremstillet 1797-98.

 3. Thorvaldsens marmorbuste af Tyge Rothe, A225.

 4. I sommeren 1798 sendte Thorvaldsen en kasse til København via Livorno. Af forskellige grunde trak forsendelsen i langdrag og Kunstakademiets forsamling af professorer fik først forevist Bacchus og Ariadne, A1, 30.9.1799, mens Nicolai Abildgaard beholdt portrætbusten af Tyge Rothe, A225, i sin lejlighed, se hans brev af 3.12.1799.
  Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 5. Maleren og akademiprofessoren Nicolai Abildgaard.

 6. Hvad Thorvaldsen på dette tidspunkt fejlede, vides ikke med sikkerhed. Koldfeber kan, jf. Ordbog over det Danske Sprog, dække over to sygdomme, henholdvis malaria og en mere godartet febersygdom, som optræder i anfald.

 7. Dvs. lermodellen af skulpturgruppen.
  Selvom Thorvaldsen i det følgende fortæller, at lermodellen af Bacchus og Ariadne var “begynt at falde ned”, er det nu ikke umiddelbart synligt på originalgipsen, A1.

Sidst opdateret 17.07.2017