27.7.1827

Afsender

Johan Gunder Adler, Hermann Ernst Freund

Afsendersted

København

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Adler skriver til Slotsbygningskommissionen og citerer et brev af 30.6.1827 til Christian (8.) Frederik fra Hermann Ernst Freund, der på vegne af Thorvaldsen, meddeler Slotsbygningskommissionen og C.F. Hansen, hvilke kunstværker, der er færdige til hjemsendelse med handelsskibet Therese i 1828.

Dokument

Efter Hans Kgl. H: Prinds Christian FrederiksI Befaling har Undertegnede den Ære at meddele den Kongl. Slotsbygnings-CommisssionII følgende Udtog af et Brev til Hans Kongelig Højhed fra Billedhugger FreundIII, dateret Rom den 30t Juni d A:IV
“Thorvaldsen har modtaget 2de BreveV fra Slots Commissionen og Conferentsraad HansenVI, hvori de underrette ham, at i Septbr: d. A.VII afgaaer et SkibVIII fra Kiøbenhavn til BarbarietIX og som man vil formaae til at anløbe Livorno for at tage ombord de af hans Arbeider, som forefindes der og som færdige herfra afsendes til den Tid.”
“Thorvaldsen vil i Tide afsende herfra til Livorno de af hans Arbeider som ere færdige og som alt staae indpakkede og disse ere begge KariatiderneX i Marmor og ApostleneXI i Gips til Frue Kirke.”
”Thorvaldsen siger at Christus-FigurenXII i Marmor kan blive færdig om et AarXIII, derimod Frisen af Alexanders IndtogXIV vil der mere end 1 og 2 Aar til at fuldende, omendskjøndt alt flere Stykker ere i Arbeide og betydeligen avancerede, saa er dog Arbeidet af saa stort og betydeligt Omfang at der for Mesteren selv behøves, naar Alting er færdigt, et halvt Aar for at eftergaae og fuldende det.XV
“Underdanigen forsikkrer jeg Deres Kongelige HøihedXVI, at Intet fra min Side skal forsømmes for at fremme og befordre de af Thorvaldsens Arbeider, der skal sendes til Danmark, hvad enten de gaae med denne SkibsleilighedXVII eller med FregattenXVIII til Foraaret, og til desmere Sikkerhed vil jeg følge, som forrige GangXIX, Transporten til Livorno, men tillige maa jeg beklage hvor lidet jeg er istand til at forkorte Tiden mere end Thorvaldsen alt har og vil gjøre og befordre Fuldendelsen af Christus-Figuren og Alexanders Indtog i Marmor. Christus-Figuren er sendt til CararaXX for at udføres i Marmor der og for tilfulde at ende den, agter Thorvaldsen selv at reise derhen og lægge sidste Haand paa VærketXXI. Hvad Frisen angaaer, da arbeide næsten alle MarmorarbeidereXXII i Thorvaldsens VærkstederXXIII paa den for at udføre den i Marmor og mere lader sig sandelig ikke gjøre”.
“Meget længes jeg efter at komme til at udføre min Frise af Nordens Guders KampXXIV. Da jeg har været saa heldig ved det første Forsøg, vil jeg lægge mit Haab paa Udførelsen af Frisen og paa den Opmuntring og Understøttelse, som samme vil forskaffe mig.”
“Det er bedst at ansee dette Brev som Svar tillige paa de 2de BreveXXV, Thorvaldsen har modtaget fra Slots-Commissionen og Conferentsraad Hansen og at tage Forholdsregler derefter i Henseende til det Skib, der afgaaer til Barbariet i Efteraaret.”

Amalienborg den 27e Juli 1827

Allerærbødigst
Adler

Oversættelse af dokument

By orders of His Royal Highness Prince Christian Frederik the writer of this letter has the honour to convey to the Royal Building Commission for Christiansborg Palace the following excerpt of a letter to his Royal Highness from Freund, the sculptor, dated Rome, June 30th this year:
“Thorvaldsen has received two letters from the Building Commission for Christiansborg Palace and konferensråd Hansen, in which they inform him that in September this year a ship will leave Copenhagen for the Barbary states, which they will persuade to call at Leghorn to take on board those of his works, which are there and which finished will be sent off from here by that time.”
“In time Thorvaldsen will send off from here to Leghorn those of his works which are finished and which have already been packed up and these are the two Caryatids in marble and the Apostles in plaster for the Church of Our Lady.”
“Thorvaldsen says that the figure of Christ in marble may be ready in a year, whereas it will take more than 1 and 2 years to finish the Frieze of the Entry of Alexander even though several pieces are already being worked at and are considerably advanced, the work is after all of so great and considerable proportions that when all is finished, the master himself will need six months to go over it and give it the finishing touches.
“Most humbly I assure your Royal Highness that nothing on my part shall be omitted to facilitate and transport those of Thorvaldsen’s works, which are to be sent to Denmark, whether they go by this shipping opportunity or by the frigate in spring, and for additional security I shall come with the transport to Leghorn, as I did last time, but I must also regret how little I am able to shorten the time more than Thorvaldsen already has done and will do and further the finishing of the figure of Christ and Alexander’s Entry in marble. The figure of Christ has been sent to Carrara to be executed in marble there and in order to finish it completely Thorvaldsen intends to go there himself to give the work its finishing touches. As regards the frieze, almost all assistants working in marble are working at it in Thorvaldsen’s workshops to execute it in marble and more can indeed not be done.”
I very much long to get to execute my frieze of the Battle of the Gods of the North. As I have been so fortunate at the first attempt, I shall put my hope on the execution of the frieze and on the encouragement and support the same will get me.”
“It is best to regard this letter as an answer also to the two letters Thorvaldsen has received from the Building Commission for Christiansborg Palace and konferensråd Hansen and to take measures accordingly as regards the ship which is leaving for the Barbary states in autumn.”

Amalienborg, July 27th 1827

Most humbly,
Adler[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette brev kendes kun i afskrift.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

Thieles Excerpter, 1827, nr. 76a (originalbrevets placering kendes ikke).

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Kommentarer

 1. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 2. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 3. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 4. Dette brev af 30.6.1827 fra Hermann Ernst Freund til Christian (8.) Frederik er endnu uidentificeret.

 5. Jf.:
 6. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 7. Se kronologien primo september 1827.

 8. Dvs. handelsskibet Therese, ejet af den danske handelsmand, skibsreder og politiker L.N. Hvidt.

 9. Barbariet, Berberiet, Barbareskkysten eller Barbareskstaterne, en ældre fællesbetegnelse for Marokko, Algeriet, Tunesien og Tripoli (Libyen).
  Handelsskibet Therese skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning”, dvs. beskyttelsespenge, til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, jf. artiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 10. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tidligere tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 11. De tolv apostle i gips, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 12. Kristus, jf. A82.

 13. Marmorversionen af Kristus, jf. A82, blev først opstillet i foråret 1839. Frem til da måtte man nøjes med en gipsafstøbning. Læs mere i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 14. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), Christiansborg Slot, jf. A503. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 15. Se også artiklen Thorvaldsens værkstedspraksis.

 16. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 17. Dvs. handelsskibet Therese, ejet af den danske handelsmand, skibsreder og politiker L.N. Hvidt.

 18. Dvs. fregatten Minerva, som Frederik 6. ville sende til Livorno i foråret 1828, jf. den forgående brevveksling.

 19. Freund havde fungeret som kurer på ruten Rom-Livorno ved forgående hjemsendelse af Thorvaldsens kunstværker, jf. referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 20. Det italienske marmorbrud ved Carrara.

 21. Se også artiklen Thorvaldsens værkstedspraksis.

 22. Jf. referenceartiklerne Thorvaldsens assistenter og Thorvaldsens værkstedspraksis.

 23. Jf. referenceartiklen Thorvaldsens værksteder.

 24. Hermann Ernst Freund, Ragnarokfrisen, 1822-1841, fuldført af H.W. Bissen, Marskaltaffelsal, Christiansborg Slot. Frisen brændte med slottet 1884.
  Læs mere om frisens mange år undervejs i Dansk Biografisk Leksikon.

 25. Jf.:

Sidst opdateret 20.08.2015