27.4.1833

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Christian (8.) Frederik is looking forward to seeing Thorvaldsen again in Copenhagen in the autumn. He emphasizes the importance of getting the original model for the portrait statue of Caroline Amalie, cf. A164, to Copenhagen. If a capable marble carver and some blocks of Carrara marble are sent to Copenhagen with the corvette Galathea, Hermann Ernst Freund could rough-hew the portrait statue, and then Thorvaldsen could finish it. Christian Frederik is pleased that Thorvaldsen has bought a painting by Wilhelm Bendz, B197. Thorvaldsen’s recommendation of H.W. Bissen will be passed on to the Building Commission for Christiansborg Palace, who needs a sculptor to execute the frieze for the great hall. The corvette will leave Copenhagen 1.5.1833 and arrive at Leghorn some three months later. He sends greetings from the King.

Document

Hr. EtatsraadI og DirecteurII Thorvaldsen! Jeg har havt den Fornøielse at modtage Deres behagelige Skrivelse af 6 AprilIII og glæder mig til de gode Tidender, den indeholder, især til den Forvisning, De giver mig, at De til Efteraaret vil giensee DanmarkIV, ligesom og, at De agter at fuldende nogle halv udførte Arbeider i Marmor, som hidsendes, hvilket tyder paa den gode Hensigt af et længere Ophold i Fædrenelandet, saaledes som vi alle ønske det.
Den Forsikring, at det Arbeide, jeg venter af Deres Haand, nemlig min GemalindesV PortraitstatueVI, vil ligge Dem nærmest paa Hierte, er mig Borgen for, at De, uagtet det indtrufne Uheld med Marmoret fra Carrara, vil giøre, hvad muligt er, for at see dette Kunstværk hidsendt. Maaskee det endog kunde være blandt de ovennævnte at fuldende i Kiøbenhavn, hvor det, naar ModellenVII hidsendtes, vilde findes Arbeidere under FreundVIII, der kunde fremme den i det Raa. At jeg ønsker at benytte denne sieldne Leilighed for at faae Statuen hidsendt, vil De indsee.
Førend Slutningen af JuliiIX kommer Corvetten GalatheaX ei til Livorno; der er altsaa endnu tre Maaneder til. En Idee vilde jeg dog ved denne Leilighed yttre, nemlig med Corvetten at hidsende en duelig Marmor-Arbeider, der kunde gaae Dem tilhaande og nogle Blokke carrarisk Marmor.
Det vil være en glædelig Tidende for Kunstens Venner, at De har kiøbt Bendz’sXI sidst udførte MalerieXII af Kunstneren FearnleyXIII, og det skal blive hensat i Deres Attelier paa CharlottenborgXIV, saasnart det ankommer.
Hvad De yttrer om BissenXV, skal jeg meddele Slots-CommissionenXVI, saasnart hans SkrivelseXVII indtræffer. Foreløbigen maa jeg dog yttre, at det, efter min Mening, vil være saare omstændeligt, i Rom at udføre FrisenXVIII i Gips, som skal anbringes i Christiansborg SlotXIX, og at det især vil være ønskeligt, at Bissen kiender StedetXX, hvor den skal anbringes. Mit Raad vilde derfor være, at Bissen benytter den gode Leilighed med Corvetten til uden Bekostning at reise hertil, og at han udfører sit Arbeide her, hvorefter det jo altid kan staae ham frit for, selv med Understøttelse af det Offentlige, at reise igien til Italien, for der at fortsætte sin Kunstner-Virksomhed. Skulde De dele denne min Anskuelse, da beder jeg Dem at virke til dens Iværksættelse. Bissen maa iøvrigt være Dem høist forbunden for Deres Anbefaling.
Corvetten afseiler paa Onsdag, d. 1. MaiXXI, men da den skal anløbe Tanger, TripolisXXII og Maltha, saa indsees at den ikke førend om tre Manneder kan naae denne sin Bestemmelse. Den føres af Capitain W. KriegerXXIII, en Søn af afdøde Admiral;XXIV Næstkommanderende er Capitain KierulfXXV, begge udmærkede Sømænd.
Det skal glæde mig, snart at høre gode Tidender fra Dem. Hs. Majestæt KongenXXVI har glædet sig over de sidste, jeg meddeelte ham, og Høisamme har paalagt mig at hilse Dem.
Jeg henlever med særdeles Høiagtelse og Venskab, Hr. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen,

Deres forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Kiøbenhavn, d. 27 April 1833.

Archival Reference

m18 1833, nr. 45

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 482-483.

Subjects

Persons

Works

A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
B197 Kunstnere i Fincks Kaffehus i München, 1832, inv.nr. B197

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til direktør for Kunstakademiet den 28.3.1833, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser. Brevet her, der er dateret to dage efter udnævnelsen, er det første, hvori Thorvaldsen tituleres direktør.

 3. Jf. brev af 6.4.1833 fra Thorvaldsen til Christian (8.) Frederik.

 4. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 5. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 6. Portrætstatuen, Caroline Amalie, A164, blev aldrig udført i marmor, trods Christian (8.) Frederiks gentagne gange udtalte ønske, jf. dokumenter tilknyttet emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 7. Det vides endnu ikke om det var originalmodellen eller en gipsafstøbning, Thorvaldsen sendte til Danmark i 1833, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 8. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 9. Jf. Thorvaldsen-kronologien 4.8.1833.

 10. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 11. Den danske maler Wilhelm Bendz.

 12. Wilhelm Bendz: Kunstnere i Fincks Kaffehus i München, 1832, B197.

 13. Den norske maler Thomas Fearnley.

 14. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 15. Den danske billedhugger H.W. Bissen.

 16. Jf. Slotsbygningskommissionen.

 17. H.W. Bissens brev til Christian (8.) Frederik er endnu uidentificeret.

 18. Dvs. frisen til Christiansborg Slots riddersal, som H.W. Bissen kom til at udføre:

  Frisen gik til i slottets brand i 1884. Se også dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Riddersalen, H.W. Bissens frise.

 19. Jf. dokumenter tilknyttet emnet Christiansborg Slot, Riddersalen.

 20. Dvs. riddersalen.

 21. Jf. Thorvaldsen-kronologien 1.5.1833.

 22. Dvs. antagelig for at ledsage eller selv fungere som et presentskib med tributbetaling til de såkaldte Barbareskstater, jf. artiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 23. Den danske søofficer Johan Wilhelm Cornelius Krieger.

 24. Den danske søofficer og kontreadmiral Johan Cornelius Krieger (1756-1824).

 25. Den danske næstkommanderende, kaptajn Kierulf er endnu uidentificeret.

 26. Den danske kong Frederik 6.

Last updated 25.04.2017