12.12.1831

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

For unknown reasons, the letter has been severely damaged. See instead the draft of the letter for comments on the text.

Document

Hr. Etatsraad og Commandeur Thorvaldsen ! For ikke længe siden har jeg hørt fra Rom at De har forøget Frisen: Alexanders Indtog, med nogle Figurer og at det Exemplar som saaledes udføres til Slottet snart kan ventes fuldendt. – Christus Statuen, som jo er arbeidet i Carara, kan De vel ogsaa i næste Aar lægges sidste Haand paa; og, som jeg hører, kan Figurene til Frontonen paa Frue Kirke, brændte i Leer vendtes hidsendte. Tiden nærmer sig saaledes hvor vi kunne vente at see de fortrinligste Kunstværker af Deres Haand finde deres Plads i Fædrenelandet; underrettet i tide om naar De troer at kunne afsende dem skal jeg bestræbe mig for at see alt indrettet til disse Kunstværkers Afsendelse med et Krigsskib som jeg ikke omtvivler at man jo gierne anvender til en saa interessant Sendelse.
Maatte til den Tid Portrait Statuen som De har modelleret af min Gemalinde Prindsesse Carolina Amaliavære udført i det skiønne ste Marmor og fuldendt af Deres Haand da vilde et af mine kiereste Ønsker opfyldes; og jeg tillader mig herved at bestille dette Arbeide hosDem for d en Priis som De nærmere ville underrette mig om og hvis Betaling jeg ønsker efterha anden at af giøre med Dem sammen min Banqui er C.H. Donner i Altona.
Til den Sal paa Christiansborg som skal
forherliges med Deres Frise og som bliver decoreret i Overenstemmelse dermed veed jeg at man ønsker at besidde fire Statuer i Marmor af Deres Haand. Jeg har meget raadet til Venus og tvende nye som De maatte anmodes om at componere dertil Vidste jeg hvilke De fortrinsviis tænkte paa at udføre som De dertil componerede og udførte. Vilde De underrette mig om hvilke De fortrinsviis vilde vælge kunde jeg foranledige at disse nævnedes naar Bestillingen giøres, men bedst at overlade Dem selv Valget tænker jeg. Snart vil De blive tilskrevet desangaaende.
Hvergang jeg seer Apostlene i Gibs i Frue Kirke ønsker jeg: gid de vare i Marmor. Ogsaa derpaa haaber jeg at man tager Hensyn naar, som nu snart skal skee, Kirkens Bygnings Regnskab opgiøres aflægges og Summen til dens fremtidige Vedligeholdelse og Forskiønnelse fastsættes.
Efterretnngerne fra de danske Kunstnere i Rom glæde mig ved de gode Forhaabninger Udsigter de give aabne for Kunsten i Fædrenelandet. Bluncks Malerie Ezekiels Vision har vundet fortient Bifald, Bissen har nok modtaget Bestillinger savner troer jeg ikke Arbeide], Troels Lund fortiener den Roes De giver ham ærligt; i Medailleur Kunsten Christensen anbefaler jeg Dem særdeles naar han med den flinke Architect Hansen ankommer til Rom – Alle ere de lykkelige ved i Dem at finde en Raadgiver og Beskytter, en Fader for de unge Kunstnere.
Min Gemalinde lader Dem meget hilse og jeg henlever kiere Hr Etatsraad Thorvaldsen Deres
forbun
dne og velvilligste

Kiøbenhavn d 12 Decbr 1831. Christian Frederik.

General Comment

Brevet, som findes på Thorvaldsens Museum, er næsten helt ødelagt, men udkastet findes på Rigsarkivet, hvorefter brevet nu er gendannet. De gendannede dele er markeret med gråt.

Archival Reference

m16 1831, nr. 114

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 472.

Subjects

Persons

Works

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67

Last updated 07.04.2017