30.3.1803

Sender

C.F.F. Stanley

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl: utydeligt stempel.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.S.T.I / Her B. Thorvaldsen / Bildhugger og Kongelig Dansk Pensionær / a / Rom.
Den danske udskrift viser, at dette brev blev overbragt af Herman SchubartII til Thorvaldsen, sådan som Stanley nævner det.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Stanley sends his greetings with Herman Schubart, who is leaving for Rome. He commends Schubart and tells Thorvaldsen that Schubart has spoken highly of him. Stanley longs to win recognition himself but is not able to work due to his illness.

Document

Napel d 30 Marts 1803

Gode Ven!

Endskiøndt jeg haver tilskrevedt Dig med gaaers PostenIII saa vil jeg dog endnu fremsende disse Linier, da Her Baron SchubartIV vaares MenistirV her i Neapel, vil have den godhed at tage dette med sig til Rom, Det er en fortreffelig Mand en sand Kunstens Ven, og en Mand af mange Talenter og store Kundskaber, det smerter mig meget at han nu Reiser herifra, og neppe kommer her tilbages paa en 3 a 4e Maaneders Tid, og dog haaber jeg at faa tale ham i Rom paa hans Tilbages Reise, da jeg vist formoder at kunde være hos dig sidst i MajVI – han haver talt til mig, om dig med megen Berømmelse, jeg kan umuligt beskrive dig hvormeget jeg Længes efter at kunde komme til at Arbeide, da jeg haaber ogsaa at fortiene mig nogen Agtelse, Og Indligge mig nogen Ære, og ingen af miine Arbeider haver jeg taget med mig, da jeg ikke holder det umagen Værdt, at tage disse ting med mig til Kunsternes Fædrene Land, Lev nu vel for denne sinde jeg Omfavner dig af midt gandske Hierte, og er som stedse din hengivne Ven

C F Stanley

Oversættelse af dokument

Naples, March 30th 1803

Good friend!

Although I wrote to you by yesterday’s post I will also send these lines, as Baron Schubart our minister here in Naples will be so kind to take this with him to Rome. He is an excellent person a true friend of art and a person with many talents and great knowledge. I grieve much because he is now leaving this place and will hardly return for 3 – 4 months. However, I hope to be able to speak to him in Rome on his return journey, as I think I can be with you in late May – he has spoken to me about you with much praise. I cannot possibly describe to you how I long to be able to work, as I hope also to win some respect and acquire some merit, and I have taken none of my works with me, as I do not think it is worth the while to take these things with me to the artists’ native country. I wish you good health for this time I embrace you of all my heart and am as always your sincere friend

C F Stanley

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Brevet er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference

m1 1803, nr. 5

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Thorvaldsens ven og mæcen, den danske diplomat Herman Schubart.

  3. Se brev af 29.3.1803 til Thorvaldsen.

  4. Thorvaldsens ven og mæcen, den danske diplomat Herman Schubart.

  5. Dvs. minister, hvilket betegner, at Schubart fra 1802 fungerede som dansk gesandt i Napoli. I 1803 blev han udnævnt til generalintendant for dansk handel i Middelhavet og flyttede derefter til Livorno.

  6. I Stanleys brev af 29.3.1803 regnede han dog med, at han først kunne rejse til Rom omkring juli måned.
    Stanleys sygdom forpurrede imidlertid hans rejseplaner. Han ankom først til Rom i begyndelsen af januar 1805, antagelig 9.1.1805.

Last updated 28.02.2018