14.2.1842

Sender

Gottlieb Bindesbøll

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thorvaldsenske Museum
Tilskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thorvaldsenske Museum

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I et af de første Møder, hvori jeg var tilstede i den ærede Commission gjorde jeg opmærksom paa, at der ved Museets Opførelse vilde forefalde en Deel Bygmesteren vedkommende Detail-Arbeide, som det ikke vilde blive mig muligt selv at udføre ved Siden af Hovedbestyrelsen og det nødvendige personlige Tilsyn med Arbeidet paa Stedet, saa som forskiellige, Opmaalinger, Tegninger, Beregninger og deslige og at jeg derfor maatte forbeholde mig nærmere at indkomme til Commissionen med Regning over deslige Udgifter, som jeg ikke kunde bestride af den midlertidige Gotgjørelse, som skulde udbetales mig for Tabet af den mig som Kongelig Bygnings Inspecteur tilstaaede Intægt.

Jeg har saaledes, ifølge vedlagte to Regninger udbetalt i de to Aar 1840 og 1841 ialt 598rd som jeg maa anmode den ærede Commission om at foranstalte mig godtgjort

Kjøbenhavn d. 14 Februari 1842 ærbødigst
G. Bindesbøll

[Noteret i venstre margen:] Eenstemmig bifaldt d. 16 febr. 1842 og foranstaltet udbetalt

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 89f

Last updated 02.08.2011