19.5.1838

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Som Gjensvar paa Deres Kongelige Høiheds ærede Skrivelse er det mig behageligt at kunne tilmelde Dem, at jeg indretter Alt til min nu med Vished forestaaende Reise. En stor Deel af mine Sager er alt indpakket, jeg er dagelig endnu beskjæftiget dermed, og venter at vor Consul i Livorno er meddeelt de behørige Ordrer til at modtage Dem og bestride de derved forbundne Omkostninger, saaledes som jeg allrede i mit Brev til Conferentsraad Collin af 10de. Aprill: har udbedet mig.
Et Ildebefindende hvoraf jeg i Vinter blev angrebet, og som Lægen erklærer for et organiske Onde, forbyder mig at reise til Lands; da nu derimod min elskede Konges Naade har sørget for at jeg bequemt og behagelig med Skibet kune foretage min Hiemreise, saa haaber jeg, at ingen flere Hindringer skulle stille sig i Veien for mit Ønskes Opfyldelse, atter at hilse mit Fædreneland.
Idet jeg herved sætter Deres Kongelige Hoihed Akademiets høie Præses i Kundskab herom, beder jeg Dem tillige at nedlægge for Hans Majestæt min allerunderdanigste Tack for alle de Naadesbevisninger, hvormed Hans Kongelige Velvillie saa udmærket har beæret mig
formeldende Deres Høie Gemahlinde Prindsesse Christian min dybeste Respekt, forbliver jeg

 
Rom d. 19te. May 1838.
Deres Kongelige Hoiheds
underdanigste
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

For a quick answer to Your Royal Highness’ favour it is pleasant to me to be able to inform you that I arrange everything for my now certain, approaching journey. A great part of my things have been packed up, I am still working with it daily, and I expect that our consul in Leghorn has been given due orders to receive the things and defray the expenses connected with it, as I have requested already in my letter of April 10th to Konferensråd Collin.
Indisposition, from which I suffered this winter, and which the doctor declares to be organic trouble prevents me from travelling by land; on the other hand as my beloved King has now gracefully taken care that I conveniently and comfortably can make my home journey, I hope that no more obstacles will be in the way for the fulfilling of my wish, again to see my native land.
Thus informing Your Royal Highness, president of the Academy of Fine Arts, of this I ask you also to convey to His Majesty my most humble thanks for the favours with which His Royal Grace has honoured me.
Conveying my deepest respect to high spouse Princess Christian I remain

 
Rome, May 19th 1838
Your Royal Highness’
Most humble
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Brevet er fremsendt fra Odense den 10.6.1838 af prins Christian Frederik, den senere Christian 8. til kong Frederik 6. På brevet ses påskriften:
Fra Etatsraad Thorvaldsen har jeg modtaget vedfølgende behagelige Skrivelse, der ikke lader nogen Tvivl tilbage om hans gode Hensigt til at benytte Fregatten til Hiemrejsen, hvilken Kongelige Naade han særdeles paaskiønner.

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

Ditlev Blunck

Archival Reference

Kongehusarkivet. Kong Frederik 6. Breve fra prins Christian Frederik. Pakke 23.

Subjects

Last updated 13.05.2016