16.7.1839

Sender

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum!

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I Continuation af undertegnede Commissions Skrivelse til den ærede Comittee af 30te f. M., undlader Man ikke at bringe til Sammes Kundskab, at medundertegnede Bindesbøll er i Begreb med at tilendebringe Udarbeidelsen af Tilbygningsforslaget til det Thorvaldsenske Museum, saaledes at Tegninger og Overslag ville kunne være færdige først i næste Uge.

Hvad derimod Overbygningsforslaget angaaer er dettes Gjennemarbeidelse blot sat i Beroe for at fremme det førstnævnte saavidt muligt fra min Bindesbølls Side, og skal jeg derefter uopholdeligen gjennemarbeide samme.

Da Commissionen nu ingenlunde agter at tilbageholde Tilbygningsforslaget indtil Overbygningsforslaget tilfredsstillende maatte være løst og udarbeidet, agter Samme som snarest at fremsende det complet udarbeidede og med Overslage forsynede Tilbygningsforslag tillige med hvad Udkast af Overbygningsforslaget man for Øieblikket er i Besiddelse af ledsagede med yderligere Udvikling af disse Commissionens tvende Hovedanskuelser.

Da Commissionen ved medundertegnede Koch er underrettet om, at Oberst v. Prangen senest inden den 23de dennes vil indtræffe i Kiøbenhavn, har man i Erkjendelsen af denne udmærkede Mands indsigtsfulde og levende Interesse for det Thorvaldsenske Museeanliggende, besluttet at henstille Afslutnings-Forhandlingerne indtil Sammes Komme.

Kiøbenhavn d. 16 Juli 1839.

G. Schaper Koch Friis G. Bindesbøll

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 138

Last updated 26.05.2011