16.3.1839

Sender

Peder Brønnum Scavenius

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Jeg seer, jeg har skyndet mig for meget i Gaar med at sende den herved tilbagefølgende Sag til Hr Conferentsraaden. Saaledes som De bemærker vedkommer[?] det et mig paaanket[?] Udtryk kuns de Hr. P: og K:; – og det kan, for saavidt, vistnok være mig ligegyldigt Men da Overbeviisning om den ringere Belysning kuns kan erholdes med nøiagtigt Overslag; – og da det ”iøinefaldende”, dog kunde give Anledning til en og anden mindre behagelig
Bemærkning, for i fald hiint Overslag skulde løbe op til en ikke formodet Sum, – saa synes mig det endnu at være ønskeligt, at hiint Udtryk blev ombyttet med et mindre stærkt, – noget jeg nu kuns vel henstille til De tvende Herrers nærmere Overveielse.

(Løverd 16 Marts 1839) Ærb.
P. B. Scavenius

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120f

Last updated 24.05.2011