16.8.1837

Sender

Redaktørerne ved Dansk Kunstblad

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Sculptur.
Thorvaldsens Værker, første Hefte, Rom 1837
––––––––

“Vi forelægge her Publicum (hedder det i den oplysende Text til ovennævnte Værk) det første Hefte af en Suite, der efter Bestemmelsen skal omfatte Thorvaldsens nyere Kompositioner. Lykkelige Omstændigheder sætte os istand til at udføre dette Værk under den store Billedhuggers egne Anordninger og under hans specielle Opsyn med Tegning og Stik, og til at kunne ledsage samme med en artistisk Beskrivelse fra Kunstnerens egen Haand.” — Disse Ord turde vel være tilstrækkelige til at fremkalde Publikums Deeltagelse for dette Foretagende; og virkelig lade ogsaa disse, i raderede Omrids udførte Blade af første Hefte os see paany de samme beundringsværdige Egenskaber, denne Inderlighed i Compositionen, denne jævne Adel og stille Ynde i Fremstillingen, der knytte sig til Thorvaldsens Navn og smykke Kunstnerens allerede fremrykkende Alder med en uvisnelig Ungdom.
Det første af de foreliggende Blade indeholder Thorvaldsens Profilbillede i en Medaillon, med Paaskrift: “Küchler del. & sculpt.” Trækkene ere veltrufne, men det forekommer os, at de gierne kunde være noget mindre skarpe og spændte. Det andet Blad forestiller Basrelieffet til Nemesis. Paa en med tvende Heste forspændt Vogn staaer den bevingede Skæbnegudinde. Hestene ere paa Seletøiet betegnede med Indskrifterne “lydig” og “ulydig”; den første strider rolig frem med slap, nedhængende Tøile, den anden steiler og straffes af Gudinden med svungen Svøbe og fast strammet Tøile. Skjæbnevognens Hjul føre, som Sindbilleder paa Livets Omskiftninger, Indskrifterne: Lykke og Ulykke, Rigdom og Armod. Samtlige Indskrifter ere italienske. Bag Gudinden gaae to Genier, hvoraf den Ene, der bærer et Overflødighedshorn og Krandse, giver den Dydige sin Løn, den Anden, med Sværdet, bringer Straf over den Lastefulde. Foran Hestene gaaer en Hund som et Sindbillede paa den advarende Troskab. I Relieffets Baggrund er Dyrkredsen antydet; øverst, ovenover Gudinden, svæver en Genius med Vægtens Tegn, der erindrer om Skjæbnens uforanderlige Retfærdighed. Det er Herders indholdsrige Ord, der have givet Anledning til denne dybsindige Composition. “Den alvorlige Gudinde, der regjerer Verden, belønner, straffer, viser den rette Vei og dreier Skjæbnens Hjul” er det, der her staaer for os i et livfuldt, gjennemført Billede. Ved den steilende Hest, der danner en smuk Contrast til den andens rolige, kraftige Gang, bliver Skjæbnegudindens Vogn fortil hævet iveiret, saa at selve Gudinden derved nødes til en mere levende Stilling, der igjen lempes ved Tøilernes Strammen, og paa denne Maade viser hun sin ædle Skikkelse i en ligesaa yndig som vexlende Bevægelse. Saare skjønne ere de to Genier, der følge Vognen; ogsaa hos dem contrasterer den Straffendes mørke Alvor fortryllende med den muntre Livlighed hos den Anden, der bærer Overflødighedshornet. De fire følgende Blade indeholde Medaillons med Fremstillinger af de fire Aarstider. Af disse forekommer den første: Foraaret os mindre tilfredsstillende, men Sommeren, Høsten og fornemmelig Vinteren af en høi og fortrinlig Skjønhed. Vi haabe, at dette Foretagende vil have en rask Fremgang. Tohundrede Plader med Omrids af Thorvaldsens nyeste Værker ligge allerede færdige. Det andet og tredie Hefte ville komme til at indeholde Schillers Mindesmærke i Stuttgart og Goethes Mindesmærke i Maintz. I Formatet slutter denne Samling sig til de tidligere Udgaver af Misserini i Rom og Prof. Thiele i Kjøbenhavn.

General Comment

Denne artikel blev bragt først gang i tidsskriftet Dansk Kunstblad, Bd. 2, Nr. 13, 16.8.1837.

Subjects

Persons

Works

A364 Nemesis med straffens og belønningens genier, 1834, inv.nr. A364
A642 Barndom eller forår, 1836, inv.nr. A642
A643 Ungdom eller sommer, 1836, inv.nr. A643
A644 Manddom eller efterår, 1836, inv.nr. A644
A645 Alderdom eller vinter, 1836, inv.nr. A645

Last updated 26.05.2018