8.5.1821

Sender

NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Da Thorvaldsen, efterat have besøgt sit Fædreneland, som ikke havde seet ham i 25 Aar, ledsaget af dets bedste Ønsker, var kommen tilbage til Rom, gave hans Konstbrødre og Venner et stort Gjæstebud til hans Ære, bestaaende af 130 Couverts. En tydsk Konstynder, begeistret af den nordiske Phidias’s store Fortjenester, digtede en til denne høitidelige Leilighed Passende Sang, som var sat i Musik af Kocher, en genialsk Tonekonstner fra Würtemberg, som i denne Tid opholder sig i Rom. Digtet blev afsiungen over Bordet, og ved Slutningen deraf traadte H.H. Prinds Christian ind i Spisesalen eg bød sin store Landsmand en hiertelig Velkomst. Thorvaldsen har modtaget mange Bestillinger, hvorved Billedhuggerkonsten i Rom faaer ligesom nyt Liv, og paa hvis Fuldendelse de derværende Konstnere allerede forud glæde sig. Et af ham fuldført Værk er d. 18 Febr. d. A. blevet oprejst i Staden Zante paa den saakaldte Alhelgens Plads. De fornemste Indvaanere paa Øen havde allerede i Aaret 1817 bestilt det hos Konstneren. Det bestaaer af en Büste i Kiæmpestørrelse af Bronze, til Ære for Sir Thomas Maitland, den britiske Lord-Over-Commssair. Mærkeligt nok, at en nordisk Konstners Meisel forherliger Hovedstaden for en ionisk Republik.

General Comment

Denne notits udkom i Iversens fyenske Avis d. 8.5.1821, no. 62.
Den udkom også i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 5.5.1821, 18. årgang, no. 36.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1821, Iversens fynske Avis

Subjects

Persons

Works

A258 Thomas Maitland, 1818, inv.nr. A258

Last updated 18.05.2015