The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1493 of 10185
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

20.3.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Pro Memoria

Indet kunde være for mig mere glædende og behageligere e[n]d den skjøne og hædrende Jndbydelse, den Kongelige BygningsKommission har beæret mig med, til at gjøre en Rejse til Fædrenelandet og der at overtage og udføre adskellige Arbejder til det nye, og under Arbejde staaende Kongelige Bygninger.
At igjensee mit kære Fødeland, og der at kunde gavne saa meget mine svage Evner tillader, har siden lang Tiid været Gjenstande for mine varmeste Ønsker, hvor gjærne altsaa, griber jeg denne skjøne lejlighed til disse Ønskers opnaaelse.
Men for desmere ubunden og des friere at kunde Efterkome alle Ønsker, nemlig at udføre alle Arbejder, de i det mindste, som maatte ønskes udført paa Stædet selv, uden at haste saa saa meget med Tilbagerejsen til mine mange Forretninger her i Rom; seer jeg mig nødsaget til at opsætte Rejsen endnu for nogen Tiid.
Siden Fredens igjenoprettelse er Rom atter bleven besøgt af mange Rejsende fra alle Lande, hvorved mig er bleven Overdraget mange nye bestellinger, dels af de færdige Arbejder og dels af nye, dog ey disse, som bequemt kan blive forarbejdet, medens min Fraværelse, men ældre bestillinger, til hvis Fuldendelse jeg har forpligtit mig denne Sommer, foraarsager mig dette Ophold. Nu vel min eneste Omsorg og bestræbelse ene være henvendt paa disse Arbejders hastigst mueligst Fuldendelse og befordring, for strax i begyndelsen af nest Aar at tiltræde Rejsen, og at kunde benytte den hele paafølgende Sommer tel de Arbejders Udførelse Hans Majestæt vor Allernaadigste Konge samt den Kongelige BygningsKommission maatte ønske af mig udført. Maatte det da lykkes mig at Svare nogenlunde til den altforstore Tiltro den Kongelige BygningsKommission sætter til mine svage Evner, hvor usigeligen vilde det da Glæde mig, at have Bidraget mit, til Konstværkkes Fuldendelse, der bestandigt vel gjøre Danemark, og dens Autor den værdege Hr Etatsraad Hansen den størst Ære. Jeg maa endnu anføre, at med Hensyn til det Forslag den Kongelige BygningsKommission anførte med Anviisning paa Penger til Rejsen, da maae det derved henstaae, indtil jeg selv kommer til Kjøbenhavn –
Endeligen beder jeg mig den Kongelige BygningsKommissions Gunst og bevaagenhed, paa det bedste Anbefalet og har den Ære at nævne mig

Rom d: 20de Marts 1816

underdanigst
A Thorvaldsen

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
m28, nr. 11
Document Type
Document, autograph
Last updated 07.10.2014 Print