The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2679 of 10185
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

27.12.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Efter at jeg nu i flere Aar har været Vidne til hr. H.E. Freunds alvorlige Stræben og med største Fornøjelse har bemærket hans ualmindelige Fremgang i vor fælleds Konst – anseer jeg det for min Pligt at forsikkre at jeg er overbeviist om at den Allernaadigste Understyttelse, hvorved det maatte blive hr. Freund mueligt endnu fremdeles her, i Konstens eget Fædreland, at fortsætte sine Studier, sikkerligen vilde blive vel anvendt. Ogsaa troer jeg at hr. Freunds forlængede Ophold i Rom end ydermere kan blive fordeelagtigt for det Offentlige med Hensyn paa de Arbejder hvilke Vedkommende have yttret at ønske fra denne unge Konstners Haand til Decoration af visse Kongelige Bygninger, i det nemlig Hr. Freund, som allerede har gjort saa heldige Fremskridt, saaledes fik Lejlighed til end mere at fuldende sin Dannelse og at udføre endnu fortrinligere de Arbejder som jeg haaber og meget ønsker maatte vorde ham anfortroede.
Rom den 27 December 1820 A. Thorvaldsen

General Comment

Kommentarerne til denne anbefaling er under udarbejdelse.

Archival Reference
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, Journalsag nr. 908/1821
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis P.O. Brøndsted
Last updated 02.12.2014 Print