The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.12.1815

Bla. skrev tidsskriftet Athene, udgivet af Christian Molbech, i nr. V, 1815, p. 372-373: Thorvaldsens store Navn i og uden for Italien, i Forening med den levende Interesse, hans Landsmænd føle ved at kunne kalde ham Dansk, maatte naturligviis vække en almindelig Begierlighed efter at se hans største og første [der henvises til døbefonten til Brahetrolleborg Kirke] Arbeide, som hiemsendtes til Fædrelandet. Det var derfor i meget kort Tid bekiendt over hele Kiøbenhavn, at Thorvaldsens Døbefont kunde, med ringe Uleilighed, tages i Øiesyn i Vestibulen til det Schimmelmanske Palais, og man saa ogsaa dagligen Folk af alle Stænder strømme derud for at beundre, eller maaske rettere, lære at beundre et plastisk Mesterværk af Nutidens første Billedhugger. Meningen om dets Fortræffelighed var kun een: og enhver forlod det, beriget med nye forestillinger og Ideer, ligesom med udeelt Beundring for den store Konstner. En diskussion af receptionen af Thorvaldsens værker i Danmark mangler desværre i Jürgen Wittstocks ellers udmærkede bog Geschichte der Deutschen und Skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975. Se desuden referenceartiklen omhandlende receptionen af Thorvaldsens værker.

Last updated 12.05.2014