Jupiter Otricoli

Bertel Thorvaldsen: Jupiter Otricoli, foto 1927