Thorvaldsen i sit atelier på Charlottenborg

Joachim Ferdinand Richardt: Thorvaldsen in seinem Charlottenborger Atelier, 1840, © Foto: Ole Woldbye